NY

Goto main content
Logo-banner

Norsk sammendrag (Norwegian summary)

Fiskeriinduserte livshistorieendringer i form av for eksempel redusert alder ved første gyting har vært observert i mange bunnfiskarter. Slike endringer har ikke vært observert i pelagiske arter, selv om også de er under konstant fiskepress.

Published 15.09.2017 - Updated 15.09.2017

 Betyr dette at teorien er feil, eller er det noe annet som foregår med pelagiske arter? Norsk vårgytende sild er en av de største pelagiske bestandene i verden, samtidig som den mest sannsynlig er den best dokumenterte pelagiske bestand med tidsseriedata på blant annet fangst tilbake til 1899, populasjondynamikk tilbake til 1904 og biologiske data på individnivå fra og med 1935.

En rekke endringer i livshistorietrekk i samsvar med forventninger fra livshistorieteori har vært observert i denne bestanden. Samtidig overestimerer bestandsberegningen bestandsstørrelsen år etter år. Basert på massiv datamengde på norsk vårgytende sild samlet gjennom årene, livshistorieteori og statistisk modellering, skal dette prosjektet undersøke hvordan disse observerte mønstrene henger sammen, og hvor mye av endringene som skyldes evolusjon. Resultatene fra dette prosjektet kan hjelpe med bestandsestimering og bærekraftig forvaltning av denne kommersielt og økologisk viktige bestanden, samtidig som de kommer til å øke vår forståelse om menneskeskapte evolusjonære endringer i naturlige populasjoner.