NY

Goto main content
Logo-banner

Norsk sammendrag (Norwegian summery)

Økosystemet i Norskehavet har vært under konstant endring i løpet av de siste tiårene. Økologisk og kommersielt viktige pelagiske fiskebestander; Norsk vårgytende sild, makrell og kolmule, har alle hatt sin tur i å være den mest tallrik pelagisk bestand, men detaljene av forhold mellom disse artene er enda dårlig forstått.

Published 08.05.2015 - Updated 08.05.2015

I det siste tiåret har beiteområdet av makrellbestanden vokst drastisk, og i 2014 ble makrell observert over det hele Nordiske hav. Mens makrellbestanden blomstrer, er bestanden av norsk vårgytende sild nå på sitt laveste nivå på 20 år. Utvidelse av makrell som spiser på sildelarver har fått skylden for fraværet av sterke årsklasser av norsk vårgytende sild. I tillegg til forslaget om at makrell konkurrerer om mat med sild, har det også vært en teori om at ved å spise sildelarver, ville makrell forverre de allerede alvorlige forholdene i mange sjøfuglbestander langs norskekysten. I ånden av økosystembasert fiskeriforvaltning bør den tilsynelatende ødeleggende effekt av makrell på andre fiskebestander og sjøfugl tas hensyn til i forvaltningen av Norskehavsøkosystemet.

I dette prosjektet tar vi sikte på å bedre vår forståelse om artsinteraksjoner og dynamikken i Norskehavet ved å utvikle og bruke moderne metoder for å identifisere og kvantifisere kosthold av disse økologisk og økonomisk viktige pelagiske fiskebestandene. Vi vil bruke moderne statistiske metoder for å studere disse dataene, og økosystemmodeller for å teste hypoteser om økosystemenes dynamikk fra plankton, via fisk, til sjøfugl, under dagens klimaendringer. Dette prosjektet er en investering i forståelse og langsiktig overvåking og forvaltning av Norskehavet og andre økosystemer.